8 (701) 161 23 30
Unicum_atyrau@inbox.ru
Мектепке дайындық бағдарламасы
Біздің түлектеріміз мектепте «Үздік» бағаға оқиды!
Подготовка к школе
Наши выпускники в школе учатся на «Отлично»!
+
Только у нас:
Чем мы лучше других?
Тек бізде:
Біздің артықшылығымыз?
Мектепке дайындық туралы анықтама.
Справка о предшкольной подготовке.
7 пән бойынша оқыту
Обучение по 7 дисциплинам.
2 бағдарлама:
Сразу 2 курса:
Экспресс курс 3 ай.
Жылдық курс 9 ай.
Экспресс курс на 3 месяца.
Годовой курс на 9 месяцев.
Түрлі-түсті, жарқын, қызықты оқулықтар.
Яркие красочные учебники.
Арнайы жеке күнделік.
Специальный дневник ученика.
Ұпайлық (баллдық) бағалау жүйесі.
Бальная система оценки знаний детей.
Аралық тестілеу.
Промежуточные тестирования.
Сертификат беріледі.
Сертификаты о прохождении курса.
По окончанию программы ребенок сможет
Курсты бітірген балалардың нәтижесі:
Жазу барысында қаламды дұрыс ұстайды.
Правильно держать ручку при письме.
Басқа да көп нәрсе үйренеді!
И многое другое!
Логикалық есептер және тапсырмалар орындайды
Решать логические задачи
Кеңістікте бағдарлайды.
Ориентироваться в пространстве
Дәптер бетінде бағдарлайды.
Ориентироваться в тетради.
Өрнектерді және заңдылықтарды табады, орындайды.
Находить закономерность.
Заттарды салыстырады және қорытындылайды.
Сравнивать и обобщать предметы.
20 саны шегінде мысалдар, есептер шығарады.
Решать примеры в пределах 20.
Сурет бойынша әңгіме құрастырады.
Составлять рассказ по картинке.
Сөзде екпін қою.
Ставить ударения в словах.
Сөздерді буынға бөледі
Делить слова на слоги
Сөйлемнің сызбасын сызады.
Чертить схему предложения
Әріп элементтерін жазады.
Писать элементы прописных букв.
Заттарды сипаттайды, әңгімелер құрастырады.
Составлять описательные рассказы.
30-50 сөз оқиды.
Читать от 30 до 50 слов.
Сөздің дыбыстық талдауын жасайды.
Выполнять звуко-буквенный анализ слов
Наши учебники
Біздің оқулықтар
Цена и длительность
Бағдарламаның бағасы және мерзімі
Годовой курс
Жылдық курс
Экспресс курс
Мерзімі:
аптасына 2 күн, 1 сағ. 40 мин.
Периодичность занятий:
2 раза в неделю по 1 ч. 40 мин.
Бағасы: 25000 тенге
Цена: 25000 тенге
Ұзақтығы: 9 ай.
Длительность: 9 месяцев.
Экспресс курс
Ұзақтығы: 2 ай.
Длительность: 2 месяца.
Мерзімі:
аптасына 4 күн, 2 сағ.
Периодичность занятий:
4 раза в неделю по 2 ч.
Бағасы: 35000 тенге
Цена: 35000 тенге
Мы ждём вас!
С нами учится легко и интересно!
Бізбен оқу оңай және қызықты!
Біз сізді күтеміз!